Gamejoob.com

แหล่งรวบรวมลิงค์ดาวน์โหลดเกมส์ฟรี จาก sever ของต่างประเทศ
เกี่ยวกับร้านเน็ต

ร้านเน็ตสีขาว

โครงการร้านเน็ตสีขาว
สำหรับผู้ที่สนใจทำร้านเกมสีขาวนะครับ เลยเอามาฝากจาก กระทรวงวัฒนธรรม

อนึ่ง ร้านเกมสีขาว : หมายถึงร้านเกมที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินและได้รับการประกาศแต่งตั้งให้เป็นร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมร้านเกมสีขาวให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม) ที่สร้างสรรค์และปลอดภัย มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม รับผิดชอบต่อสังคม และยกระดับมาตรฐานของร้านเกมให้เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นภาคีเครือข่ายร่วมกันระหว่างภาครัฐกับผู้ประกอบการเพื่อสร้างพื้นที่สีขาวให้เกิดขึ้นในสังคม และขยายแหล่งเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาตามอัธยาศัย ในชุมชนของตนเอง
ทั้งนี้ได้กำหนดเวลาเข้าใช้บริการของเด็กไว้ดังนี้
อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. สำหรับเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ หรือในระหว่างปิดภาคการศึกษา ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
อายุตั้งแต่ ๑๕ – ๑๘ ปี จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ส่วนเสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ หรือในระหว่างปิดภาคการศึกษา ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
นอกจากนี้ยังต้องได้รับการตรวจประเมินร้านเกมตามเกณฑ์ต่างๆตามมาตรฐานที่กำหนดด้วย เช่น มีการปิดแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานประกอบกิจการ ภายในร้านสะอาดถูกสุขลักษณะ มีแสงสว่างและอากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่มีเสียงและกลิ่นรบกวน ควบคุมดูแลผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปีและ ๑๘ ปี มิให้ใช้บริการ นอกเวลาที่กฎหมายกำหนด มีอุปกรณ์ให้บริการที่มีความเหมาะสมและมีระบบป้องกันเสียงหรือความสั่นสะเทือน ดูแลมิให้มีการนำอบายมุขเข้ามาในร้าน ความคิดสร้างสรรค์ด้านการส่งเสริมวิชาการ
โดยมีการเกณฑ์การจัดระดับ ดังนี้
คะแนน ๘๐ ขึ้นไป ระดับ ๓ ดาว
คะแนน ๖๕ – ๗๙ ระดับ ๒ ดาว
คะแนน ๕๐ – ๖๔ ระดับ ๑ ดาว
คะแนน ต่ำกว่า ๕๐ ไม่ผ่านการประเมินคัดเลือก
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม


ประโยชน์ของร้านเกมสีขาวคือ
ทำให้ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าร้านนี้ไม่มีเกมส์อันตราย ไม่มีเกรียน
ทำให้ร้านเรารายได้เพิ่ม เพราะผู้ปกครองชอบฝากเด็กกับร้านเกมสีขาว ( หรือป่าว )
และอื่นๆ นะครับ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.